Meaning of the Sanskrit Word: hrdaye

  hrdaye—in the heart    SB 1.14.11, SB 3.5.42, SB 3.31.13, SB 4.30.20, SB 6.8.8-10, Adi 1.61, Adi 1.100, Adi 4.136, Adi 4.219, Adi 4.233 (and more...)
  hrdaye—within the heart    SB 5.23.7, Madhya 8.106, Madhya 8.123, Madhya 8.265, Madhya 14.145, Madhya 17.84, Madhya 19.22, Antya 13.98
  hrdaye—on my heart    Madhya 12.21, Antya 6.327, Antya 16.53, Antya 16.87, Antya 17.72, Antya 18.49, Antya 19.76
  hrdaye—the hearts    Antya 15.73, Antya 15.75
  hrdaye—in his heart    SB 3.12.50
  hrdaye—within the core of the heart    SB 7.7.37
  hrdaye—on the chest    Adi 6.46
  hrdaye—within himself    Madhya 10.158
  hrdaye—upon my heart    Antya 11.33
  hrdaye—within My heart    Antya 17.51
  antah-hrdaye—in the core of the heart    SB 4.30.29
  bhattera hrdaye—in the heart of Vallabha Bhatta    Antya 7.53
  sri-rupa-hrdaye—in the heart of Srila Rupa Gosvami    Madhya 19.117
  gopi-bhava hrdaye—with the ecstatic love of the gopis in His heart    Antya 19.53
  hrdaye pasila—entered the heart    Antya 14.70
  hrdaye pravesa—entering into me or manifesting in my heart.    Madhya 24.326
  mlecchera hrdaye—in the hearts of the Mohammedan soldiers    Madhya 18.178
  nakula-hrdaye—in the heart of Nakula Brahmacari    Antya 2.17
  prabhura hrdaye—in the heart of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 13.170
  sva-hrdaye—within the core of the heart    SB 8.3.18
  sva-hrdaye—upon his heart    Antya 11.54
  tat antah-hrdaye—in the heart    SB 3.8.22
  tomara hrdaye—into your heart    Adi 13.85
  tanra hrdaye—within his heart    Antya 2.66

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z