Meaning of the Sanskrit Word: hasya

  hasya—smiling    Antya 16.148, Antya 17.33, Antya 17.59
  hasya—laughing    Adi 13.95, Madhya 9.110
  hasya—joking    Adi 17.290
  hasya—laughter    Madhya 19.187
  hasya kare—laugh    Madhya 9.51
  hasya kari—laughingly    Madhya 25.168
  hasya karaite—to make them jubilant    Madhya 9.148
  hasya-rase—jokingly    Madhya 3.88
  tanre hasya karite—to make Him a laughingstock    Madhya 14.206

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z