Meaning of the Sanskrit Word: gopalah

  gopalah—all the cowherd men    SB 10.11.31-32
  sri-gopalah—Sri Gopala Deity    Madhya 4.1

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z