Meaning of the Sanskrit Word: girih

  girih—a mountain.    SB 4.10.13, SB 4.10.25
  girih—mountain    SB 8.6.35
  girih—Giri    SB 9.24.16-18
  girih—the hill.    Madhya 18.38
  kancana-girih—the golden mountain named Sumeru, or Meru.    SB 5.16.27
  kama-girih—Kamagiri    SB 5.19.16
  soma-girih—Somagiri (the initiating guru)    Adi 1.57
  rksa-girih—Rksagiri    SB 5.19.16

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z