Meaning of the Sanskrit Word: ghrtaprstha

  ghrtaprstha—Ghrtaprstha    SB 5.1.25
  ghrtaprstha-sutah—the sons of Ghrtaprstha    SB 5.20.21
  agnidhra-idhmajihva-yajnabahu-hiranyaretah-ghrtaprstha-medhatith—named Agnidhra, Idhmajihva, Yajnabahu, Hiranyareta, Ghrtaprstha, Medhatithi and Vitihotra    SB 5.1.33

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z