Meaning of the Sanskrit Word: gatibhih

  gatibhih—by movement    SB 5.21.3
  gatibhih—by the speeds    SB 5.22.7
  gatibhih—the movements    SB 5.22.12
  alaksya-gatibhih—but invisible    SB 8.10.52
  yoga-gatibhih—the practice of the mystic yoga system    SB 4.23.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z