Meaning of the Sanskrit Word: dvaram

  dvaram—door    Bg 2.32, Madhya 22.82
  dvaram—gate    Bg 16.21
  dvaram—the gateway    SB 3.31.39
  dvaram—the holes    SB 4.8.80
  dvaram—the way    SB 5.5.2
  dvaram—the gate    SB 7.13.25
  dvaram ca—as well as the gateway    SB 8.5.36
  ganga-dvaram—to Hardwar (hari-dvara), the doorway to Hari (because the Ganges begins there, Hardwar is also called ganga-dvara)    SB 6.2.39
  moksa-dvaram—the door of liberation    SB 3.25.20
  nava-dvaram—nine gates    SB 4.28.56
  nava-dvaram—having nine gates    SB 4.29.4
  nabhi-dvaram—the navel or abdominal hole    SB 2.10.28
  prati-dvaram—at every gate    SB 4.9.55
  svarga-dvaram—the gateway to the heavenly planets    SB 5.20.3-4
  tamah-dvaram—the way to the dungeon of a dark, hellish condition of life    SB 5.5.2
  tamah-dvaram—the door to darkness    Madhya 22.82

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z