Meaning of the Sanskrit Word: dvaraka

  dvaraka—Dvaraka    Adi 5.40
  dvaraka—of Dvaraka    Madhya 14.219
  dvaraka—in Dvaraka    Madhya 20.401
  dvaraka dekhite—to see Dvaraka    Madhya 9.302
  dvaraka-mathura-gokula—the three places known as Dvaraka, Mathura and Vrndavana    Adi 5.16
  dvaraka-mathura-pure—in the two cities Dvaraka and Mathura    Madhya 20.190
  dvaraka-okasam—the inhabitants of Dvaraka    SB 1.11.25
  dvaraka-vaibhava—the opulence of Dvaraka    Madhya 21.79
  dvaraka-adi—Dvaraka-dhama and other abodes    Madhya 21.78
  dvaraka-akhya—Dvaraka    Madhya 20.214

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z