Meaning of the Sanskrit Word: duhsaham

  duhsaham—unbearable    SB 3.4.23
  duhsaham—painful    SB 10.1.58
  su-duhsaham—unbearable    SB 4.27.22
  su-duhsaham—very difficult to counteract    SB 6.11.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z