Meaning of the Sanskrit Word: duhkhitah

  duḥkhitāḥ—very much aggrieved    SB 7.2.29-31, SB 8.17.14
  duḥkhitaḥ—sorry    SB 1.9.46
  duḥkhitaḥ—in distressed mind    SB 1.13.33
  duḥkhitaḥ—being very much distressed    SB 7.2.17
  duḥkhitaḥ—became very much unhappy.    SB 9.2.8
  duḥkhitaḥ—being very much aggrieved    SB 9.5.1
  bhṛśa-duḥkhitaḥ—very unhappy    SB 7.2.52
  su-duḥkhitāḥ—very greatly lamenting    SB 6.14.49

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z