Meaning of the Sanskrit Word: dhyane

  dhyāne—in meditation    SB 3.9.4, Adi 17.112, Madhya 17.204, Madhya 25.38, Antya 5.124-125, Antya 6.77, Antya 14.50
  dhyāne—by meditation    Adi 17.105
  dhyāne—meditation    Madhya 21.66
  kṛṣṇa-dhyāne—by meditating on Kṛṣṇa    Antya 14.50
  mora dhyāne—on meditation upon Me    Madhya 15.57
  prabhura dhyāne—in meditation on Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 8.302

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z