Meaning of the Sanskrit Word: devaka

  devaka—Devaka    SB 5.20.22
  devaka-bhoja-putryāḥ—of the daughter of King Devaka-bhoja    SB 3.1.33
  devaka-ātmajāḥ—sons of Devaka    SB 9.24.21-23

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z