Meaning of the Sanskrit Word: desera

  desera—of the countries    Madhya 5.116
  desera—of countries    Madhya 17.51
  gauda-desera—of Bengal    Antya 2.8, Antya 6.157
  daksina desera—of South India    Madhya 9.9
  gauda-desera loka—the people of Bengal    Antya 2.17
  gauda-desera sannyasi—the sannyasi from Bengal    Madhya 17.116
  nana-desera—of various countries    Madhya 13.199
  nana-desera—of different provinces    Antya 2.9
  saba-desera—of all countries    Antya 5.152
  se desera—of that country    Madhya 5.117
  sei desera—of those countries    Madhya 9.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z