Meaning of the Sanskrit Word: dekhinu

  dekhinu—I have seen    Adi 17.232, Madhya 2.39
  dekhinu—I saw    Madhya 2.37
  dekhinu—saw    Madhya 18.87
  dekhinu—have studied    Madhya 18.202
  śrī-kṛṣṇake dekhinu—saw Lord Kṛṣṇa personally    Madhya 4.45
  dekhinu caraṇe—I have seen Your lotus feet.    Antya 4.24
  dekhinu svapana—saw a dream.    Antya 12.94
  ki dekhinu—what did I see    Adi 5.198

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z