Meaning of the Sanskrit Word: dekhiba

  dekhiba—I shall see    Madhya 12.21, Madhya 15.44, Madhya 15.263, Madhya 17.70
  dekhiba—shall see    Adi 4.151
  na dekhiba—will not see.    Madhya 15.46
  na dekhiba—you will not see.    Antya 8.54
  tahao dekhiba—I shall see it.    Madhya 12.27

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z