Meaning of the Sanskrit Word: dekhaye

  dekhaye—sees    Adi 8.62, Adi 17.117
  dekhaye—he sees    Madhya 25.127
  dekhaye tāṅhāre—sees Him.    Madhya 18.44

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z