Meaning of the Sanskrit Word: dekhaya

  dekhāya—exhibits    Adi 14.36, Adi 14.61, Madhya 9.149, Antya 3.245
  dekhāya—shows    Madhya 17.190, Antya 18.82
  prakaṭa dekhāya—demonstrated.    Antya 5.24

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z