Meaning of the Sanskrit Word: dasyera

  dasyera—of the dasya platform    Madhya 19.222
  dasyera sevana—the service of the dasya-rasa    Madhya 19.222
  dasyera sevana—the service of dasya-rasa    Madhya 19.226

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z