Meaning of the Sanskrit Word: daran

  dārān—wife    SB 4.28.9
  dārān—and wife    Madhya 9.269
  sa-dārān—with their wives    SB 3.24.24
  sva-jana-artha-dārān—relatives, riches and a beautiful wife    SB 5.14.44

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z