Meaning of the Sanskrit Word: daksine

  dakṣiṇe—to South India.    Madhya 7.10, Madhya 7.44
  dakṣiṇe—on the southern side    Madhya 20.132, Antya 17.12
  dakṣiṇe—on the right side.    SB 3.31.4
  dakṣiṇe—at the right    SB 4.6.38
  dakṣiṇe—right    SB 4.15.9-10
  dakṣiṇe—toward the south    Madhya 4.111
  dakṣiṇe—in South India    Madhya 7.45
  dakṣiṇe—to the south    Madhya 8.300
  dakṣiṇe—for His South Indian tour    Madhya 10.3
  dakṣiṇe calilā—departed for southern India    Madhya 9.173
  pāka-śālāra dakṣiṇe—on the southern side of the kitchen    Madhya 15.204

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z