Meaning of the Sanskrit Word: capalya

  capalya—restlessness    Madhya 2.76, Madhya 3.127
  capalya—cunning behavior    Adi 14.61
  capalya—naughtiness    Adi 14.71
  capalya—the mischievous behavior    Adi 14.83
  capalya—impudence    Adi 16.103
  capalya—impotence    Madhya 2.63
  capalya-adi—talking in ecstasy and so on    Madhya 25.69

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z