Meaning of the Sanskrit Word: cahiye

  cahiye—I want    Madhya 7.21, Madhya 10.19
  cahiye—I desire    Madhya 8.186
  cahiye—You require    Madhya 12.77
  cahiye—want    Antya 6.150
  cahiye—looking    Antya 18.38
  cahiye—we want    Antya 20.55
  cahiye sancaya—requires to save some money    Madhya 15.95
  ye cahiye—whatever you want    Madhya 11.69
  ye cahiye—whatever I want    Antya 2.57

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z