Meaning of the Sanskrit Word: bruyuh

  brūyuḥ—will tell    SB 1.1.8
  brūyuḥ—please describe    SB 3.7.36
  brūyuḥ—those who say    SB 6.7.13
  brūyuḥ—explain    SB 10.13.3
  na brūyuḥ—they did not instruct    SB 4.29.56

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z