Meaning of the Sanskrit Word: bhuyat

  bhūyāt—let it be    SB 1.19.16, SB 3.15.36, SB 4.19.32, Madhya 10.119
  bhūyāt—may be    SB 3.23.10, SB 6.13.19-20
  bhūyāt—may there be.    SB 6.11.27, SB 6.18.26
  bhūyāt—let it be fulfilled    SB 3.22.16
  bhūyāt—may it become    SB 4.9.11
  bhūyāt—there must be    SB 4.29.1b
  bhūyāt—may she become    SB 4.30.16
  bhūyāt—there may be    SB 5.3.17
  bhūyāt—may there be all good fortune.    SB 5.18.18
  bhūyāt—it may be    SB 7.7.17
  bhūyāt—let Him become    SB 8.24.48
  bhūyāt—may so become    SB 9.4.39-40
  bhūyāt na—is not conducive    SB 4.6.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z