Meaning of the Sanskrit Word: bhuvam

  bhuvam—the earth.    SB 3.22.31, SB 4.10.27, SB 8.1.8
  bhuvam—to the planet earth    SB 7.2.10, SB 9.9.5
  bhuvam—the surface of the earth    SB 9.4.47
  svayam-bhuvam—self-born    SB 3.8.15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z