Meaning of the Sanskrit Word: bhupalah

  bhūpālāḥ—all those kings    SB 9.22.49
  ikṣvāku-bhūpālāḥ—kings in the dynasty of Ikṣvāku    SB 9.12.9
  vaiśāla-bhūpālāḥ—the kings in the dynasty of Vaiśāla    SB 9.2.35-36

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z