Meaning of the Sanskrit Word: bhunara

  bhunara—of the landlord    Madhya 20.18
  bhunara kache—to the landlord    Madhya 20.26
  sei bhunara—the landlord    Madhya 20.18

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z