Meaning of the Sanskrit Word: bhumete

  bhūmete—on the ground    Adi 12.22, Madhya 13.85, Madhya 16.103, Antya 14.27, Antya 14.96, Antya 19.87
  bhūmete paḍilā—fell down on the ground    Madhya 16.154
  bhūmete paḍiyā—falling down on the ground    Madhya 16.179

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z