Meaning of the Sanskrit Word: bhuli

  bhuli—forgetting    Madhya 22.24
  kṛṣṇa bhuli—forgetting Kṛṣṇa    Madhya 20.117
  patha bhuli—leaving the general path    Madhya 24.239

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z