Meaning of the Sanskrit Word: bhrtyera

  bhṛtyera—by servants    Madhya 17.100
  bhṛtyera—of the servant    Antya 12.27
  bhṛtyera bhṛtya—servant of the servant    Madhya 14.18

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z