Meaning of the Sanskrit Word: bhismah

  bhismah—Grandfather Bhisma    Bg 1.8, SB 6.3.20-21
  bhismah—Bhismadeva    Bg 11.26-27
  bhismah—a son named Bhisma    SB 9.22.18-19
  sri-bhismah uvaca—Sri Bhismadeva said    SB 1.9.32

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z