Meaning of the Sanskrit Word: bheta

  bheta—presents    Madhya 4.99
  bheta—a presentation    Madhya 17.201
  bheta—gifts    Antya 13.73
  bheta—gift    Antya 16.15
  bheta lana—taking as gifts    Antya 16.10
  bheta lana—taking gifts    Antya 16.13
  bheta-vastu—gifts    Antya 13.66

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z