Meaning of the Sanskrit Word: bhavuka

  bhavuka—in ecstasy    Adi 7.42
  bhavuka—fanatics    Adi 7.68
  bhavuka—sentimental    Madhya 17.116
  bhavuka-gana lana—accompanied by some sentimentalists    Madhya 17.117

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z