Meaning of the Sanskrit Word: bhasya

  bhasya—commentary    Adi 7.109, Madhya 6.169
  bhasya—the purport    Madhya 6.131
  bhasya—of the commentary    Madhya 6.138
  bhasya—the commentary    Antya 2.93
  bhasya—Sariraka-bhasya    Antya 2.97
  bhasya kaha—make a comment    Madhya 6.131
  bhasya-svarupa—as the original commentary.    Madhya 25.97
  brahma-sutrera bhasya—the commentary on the Brahma-sutra codes    Madhya 25.100
  sariraka-bhasya—the Mayavada commentary Sariraka-bhasya    Antya 2.95
  gayatri-bhasya-rupah—the purport of Brahma-gayatri, the mother of the Vedic literatures    Madhya 25.143-144
  nija-bhasya—of his own commentary    Madhya 25.142

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z