Meaning of the Sanskrit Word: bhasaya

  bhasaya—He floods.    Adi 3.62
  bhasaya—floats.    Adi 7.89-90
  bhasaya—inundates    Madhya 18.228
  bhasaya—may cause to float    Antya 3.258
  bhasaya—float    Antya 18.29
  jagat bhasaya—inundated the entire world.    Antya 6.102

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z