Meaning of the Sanskrit Word: bhasah

  bhasah—effulgence    Bg 11.12
  bhasah—illuminating    Bg 11.30
  dyu-bhasah—the illuminating stars and planets.    Madhya 21.11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z