Meaning of the Sanskrit Word: bhartsane

  bhartsane—chastisement.    Adi 5.174, Antya 17.58
  tāḍana-bhartsane—by chastisement    Antya 20.54

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z