Meaning of the Sanskrit Word: bhaksah

  bhaksah—eating    SB 4.8.75
  bhaksah—breathing    SB 4.23.5
  ap-bhaksah—fasting by drinking only water    SB 1.13.53
  ap-bhaksah—drinking water only    SB 4.8.74
  ap-bhaksah—drinking water    SB 4.23.5
  ap-bhaksah—only drinking water    SB 6.16.27
  ap-bhaksah—taking only water    SB 9.5.23
  ap-bhaksah—drinking only water    SB 6.5.27-28
  lala-bhaksah—Lalabhaksa    SB 5.26.7
  payah-bhaksah—one who drinks milk only    SB 8.16.46
  sarva-bhaksah—eating everything    SB 4.2.26

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z