Meaning of the Sanskrit Word: bandhila

  bāṅdhila—arrested    Madhya 18.166
  bāṅdhila—bound    Antya 8.3
  bāndhila—wrapped    Madhya 15.28
  bāndhila—has bound.    Madhya 22.24
  bāndhilā—bound    Antya 12.83
  bāndhilā—bound.    Antya 16.92
  mastake bāndhila—I bound on my head    Antya 13.60
  raghunāthere bāndhila—he arrested Raghunātha dāsa.    Antya 6.20
  sanātanere bāndhilā—he arrested Sanātana.    Madhya 19.27

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z