Meaning of the Sanskrit Word: baliyasa

  balīyasā—very strong    SB 3.27.22, SB 3.33.24-25
  balīyasā—very powerful    SB 4.10.3, SB 8.24.36
  balīyasā—more powerful    SB 1.16.24
  balīyasā—by offering the result.    SB 3.27.7
  balīyasā—more important    SB 4.3.16
  balīyasā—who was very powerful    SB 4.28.25
  balīyasā—which is very powerful.    SB 6.1.54
  balīyasā—which is strong and formidable    SB 7.6.8
  balīyasā—by the strength (of the crocodile)    SB 8.2.28
  ati-balīyasā—which is always stronger than anything else.    SB 8.7.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z