Meaning of the Sanskrit Word: bahira

  bāhira—outside    Madhya 6.252, Madhya 12.136, Antya 1.66
  bāhira—out of the temple.    Madhya 4.131, Madhya 4.205
  bāhira—external    Adi 10.97
  bāhira—outside.    Madhya 1.240
  bāhira—out    Antya 17.11
  bāhira ha-ite—externally    Madhya 14.120
  bāhira ha-ite—to get out.    Antya 19.63
  bāhira haila—came out    Madhya 13.24
  bāhira hañā—coming out    Madhya 17.188
  bāhira hao—leave home    Madhya 24.259
  bāhira kariyā—outside.    Madhya 12.88
  bāhira udyāne—in an outside garden    Madhya 16.101
  ha-ibena bāhira—He will be out    Antya 4.11
  purīra bāhira—out of the temple of Guṇḍicā Purī    Madhya 12.128

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z