Meaning of the Sanskrit Word: badaye

  bāḍaye—increases    Adi 4.128, Adi 4.136, Madhya 8.94, Madhya 16.213, Madhya 23.44, Antya 3.94
  bāḍaye—increased    Antya 3.66
  bāḍaye antare—increases within.    Madhya 24.243
  bāḍaye ullāsa—felt increased jubilation.    Antya 13.105

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z