Meaning of the Sanskrit Word: babhuvuh

  babhūvuḥ—were born    SB 5.9.1-2, SB 5.15.14-15
  babhūvuḥ—they became    SB 8.8.29, SB 9.1.41
  babhūvuḥ—became    SB 10.6.31, SB 10.11.44
  babhūvuḥ—become audible    SB 2.7.11
  babhūvuḥ—became.    SB 5.4.13
  babhūvuḥ—became overwhelmed    SB 10.11.49
  babhūvuḥ te—all of them became    SB 1.9.44
  vijñāpayām babhūvuḥ—informed.    SB 5.10.3

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z