Meaning of the Sanskrit Word: ayodhya

  ayodhya—Ayodhya (the kingdom of Lord Ramacandra)    Madhya 25.201
  ayodhya—the population of Ayodhya    Antya 3.81
  ayodhya—Ayodhya    Antya 3.81
  ayodhya-vasinah—the inhabitants of Ayodhya    SB 9.8.18

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z