Compound Sanskrit Words Containing: ayinah

  ksatravrddha-anvaya-ayinah—also within the dynasty of Ksatravrddha    SB 9.17.10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z