Meaning of the Sanskrit Word: ayatah

  ayatah—spread out    SB 4.6.32
  ayatah—approached    Madhya 22.16
  ayatah—have you come    SB 6.1.33
  ayatah—we have come here    SB 8.12.13
  sat-trimsat-laksa-yojana-ayatah—3,600,000 yojanas long    SB 5.21.15
  prak-ayatah—extended on the eastern side    SB 5.16.8
  prak-ayatah—extended to the east    SB 5.16.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z