Compound Sanskrit Words Containing: avaranasya

  ātma-loka-āvaraṇasya—from the covering of self-realization    SB 8.3.25

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z