Meaning of the Sanskrit Word: asvamedha

  aśvamedha—horse sacrifices    Adi 3.79
  aśvamedha-rājasūya-ādīnām—of great sacrifices like the Aśvamedha yajña and Rājasūya yajña    SB 5.17.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z