Meaning of the Sanskrit Word: arthibhih

  arthibhih—by those who desire    SB 3.16.20
  arthibhih—by persons who desire    SB 8.6.9
  amrta-arthibhih—anxious to get nectar from the churning    SB 8.8.31
  asava-arthibhih—seeking the nectar    SB 4.4.15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z