Meaning of the Sanskrit Word: anvaya

  anvaya—directly    SB 2.9.36, SB 7.7.24, Adi 1.56, Madhya 25.123
  anvaya—family    Madhya 19.210, Antya 7.42
  anvaya-vyatireke—directly or indirectly    Madhya 20.146
  kṣatravṛddha-anvaya-āyinaḥ—also within the dynasty of Kṣatravṛddha    SB 9.17.10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z